Integritetspolicy

Tack för att du besöker Säve plantskola.se. Nedan följer den policy vi tillämpar för vår behandling av personuppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar oss i olika sammanhang. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller om du har samtyckt till det [om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för ditt eller andra fysiska personers liv eller för att genomföra en uppgift av allmänt intresse, eller om vi i annat fall kan anses ha ett berättigat intresse till behandlingen].

Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för syftet med din kontakt med oss. Vi använder endast dina uppgifter för uppföljning och information som ditt ärende aktualiserar.

Vi sparar och behandlar endast personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.  Således sparas i allmänhet personuppgifter och annan information endast under så lång tid som ett ärende pågår. En del personuppgifter kan dock behöva sparas längre för att vi ska ha möjlighet att uppfylla förpliktelser enligt lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi i samband med kundkontakter och förfrågningar om företagets verksamhet?

Uppgifter som du lämnat självmant och frivilligt uppger såsom:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Vi sparar även ärenderelaterad information, t.ex. vad ärendet gäller och andra uppgifter som är av betydelse för ärendets korrekta handläggning.

Annan behandling av personuppgifter som kan förekomma

Vi kan också få tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vem ansvarar?

Säve plantskola AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktuppgifter:

Copyright © 2023 Säve Plantskola